Cookie og handelsbetingelser

Polterabend.dk bruger cookies fra Google Analytics, VWO.com, Optimizely.com og Inspectlet.com til at måle trafikken på websitet. Du kan vælge cookies fra på Google Analytics her:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sociale Medier

For at muliggøre deling på sociale medier anvendes cookies fra Facebook. Annoncører som er opkoblet på tjenesten kan således også sætte cookies i brugerens browser.

Brug af personoplysninger

Oplysninger indsamlet i forbindelse med registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. bruges udelukkende til at få større kendskab til brugerne af vores hjemmeside. Kendskabet bruges til at forbedre vores produkter, tjenester og teknologier til visning af indhold, der er relevant for brugerne.

Udlevering af personoplysninger

Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Klager skal indsendes til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

HANDELSBETINGELSER

Polterabend.dk er ejet af Venture 83 ApS. Polterabend.dk er en annonceportal, hvor annoncører forud for perioden, betaler for eksponering på siden i den på fakturaen fastsattte periode.

Ny annonceperiode aftales kort før indeværende periode udløber.

OPSIGELSE

Der er således ingen opsigelse, men man kan naturligvis altid få fjernet sin annonce ved at bede om det, men forudbetalingen for resterende tid refunderes ikke.

ANSVAR FOR OPLYSNINGER OG MATERIALE

Det er udelukkende annoncørernes ansvar at levere korrekte oplysninger og materiale til annoncen. Samarbejdspartneren må kun bruge billeder, de har ret til at bruge. Polterabend.dk er således ikke ansvarlig for evt. forkerte oplysninger i annoncerne. Polterabend.dk har intet ansvar i forbindelse med afvikling af annoncørernes arrangementer. Annoncørerne er således udelukkende selv ansvarlige for alle aftaler med deres kunder og for afvikling af alle deres arrangementer til kunder, som kommer til dem via polterabend.dk.

BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt, en årlig betaling for et års annoncering. Fer faktureres mod betaling indenfor 8 dage.

FORSINKELSE MED BETALING

Såfremt betaling for aftalt annoncering ikke er sket rettidigt, forbeholder Polterabend.dk sig ret til uden påkrav at beregne sig morarenter fra forfaldsdagen. Morarenter udgør diskontoen + 2 %, samt et rykkergebyr på 100 kroner. Såfremt betaling for annonceperioden ikke er sket senest 14 dage efter rykker, er Polterabend.dk berettiget til at fjerne annoncen fra nettet..

Eventuelle særaftaler om betaling, herunder aftale om henstand med betaling skal bekræftes skriftligt af Polterabend.dk

ERSTATNINGSANSVAR

Polterabend.dk har intet ansvar for sin placering på søgemaskinerne, da ændringer i søgemaskinernes politik, algoritmer eller metodik, kan medfører varierende eller manglende placering på søgemaskinerne, som ændrer trafikken på polterabend.dk. Hvorfor samarbejdspartneren ikke er berettiget til eventuel erstatning, for tab dette måtte medføre. Polterabend.dk har ikke noget ansvar her, da vi ikke har kontrol med de teknikker osv. der styrer det.

Polterabend.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab som annoncører og samarbejdspartnere måtte få som følge af eventuelle fejl i de statistikker og analyser som bliver leveret af tredjeparts partnere, programmer, software og/eller applikationer.

Polterabend.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab, som annoncører og samarbejdspartnere måtte få i tilfælde af nedbrud af serverer eller internetforbindelser, ekskludering af domæner i søgelister, eller andre ting der kan påvirke Polterabend.dk´s eksponering på Internettet.

FORTROLIGHED OG LOYALITET

Oplysninger som Polterabend.dk erhverver sig under samarbejdet er fortrolige under og efter samarbejdets ophør. Polterabend.dk forpligter sig ikke til at afholde sig fra at indgå samarbejde inden for lignende brancher med mindre der er indgået særskilt aftale herom.

TVISTER

Intet mellemværende vedrørende samarbejde mellem Polterabend.dk og samarbejdspartneren kan bringes for domstolene, i det alle uoverensstemmelser skal afgøres af en voldgiftsret bestående af en formand med kvalifikationer som offentligt udnævnt dommer og to andre voldgiftsmænd, alle udnævnt af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiftsretten nedsættes på begæring af enten Polterabend.dk eller samarbejdspartneren.

Voldgiftsretten, hvis afgørelser er endelige, skal kunne tilkende en ved skøn fastsat erstatning i tilfælde af, at forpligtigelser, der følger denne aftale, måtte blive tilsidesat. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling og fastsætter selv sit honorar. Ved voldgiftskendelse kan den tabende part tilpligtes at betale udgifterne ved voldgiftssagen, herunder sagsomkostninger til den anden part. På det overordnede plan er der en række forhold, der skal indskærpes.

Parterne forpligtiger sig til ikke overfor tredjepart at afsløre fortrolig information, som direkte eller indirekte kommer i deres besiddelse i forbindelse med nærværende samarbejde. Endvidere forpligter parterne sig til kun at viderebringe fortrolig viden inden for parternes respektive organisationer, i det omfang det er bydende nødvendigt.

Polterabend.dk garanterer ikke, men tilstræber at sidens indhold og annoncer ikke krænker tredjemands rettigheder, men yder ingen garanti. Tvister om enkeltannoncers indhold vil således skulle afgøres direkte mellem annoncøren, hvis annonceindhold krænker tredjepart og den krænkede part. Polterabend.dk fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader eller tab som følge af en annoncørs krænkelse af tredjepart. Det fulde ansvar herfor påhviler den krænkende part.

BETINGELSER FOR TILMELDING AF NYHEDSBREV

Ved tilmelding til Nyhedsbrev giver du samtykke til at Polterabend.dk må tage kontakt og sende dig markedsføringsmateriale, på de opgivne kontaktinformationer. Du kan til altid afmelde dig igen, hvorefter alt data omkring din tilmelding vil blive slettet.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger såsom email og navn, indsamlet i forbindelse med nyhedsbrevet, afgives aldrig til tredjepart. Dette gøres kun hvis brugeren selv har givet yderligere skriftlig tilladelse hertil, og der indsamles aldrig personoplysninger, uden at brugeren selv aktivt har afgivet disse, oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med ved registrering, køb, download af eller deltagelse i en undersøgelse m.v. anvendes kun til at få større kendskab til de respektive brugere af hjemmesiden.

Dette kendskab anvendes til at forbedre nuværende produkter, tjenester og teknologier samt visning af indhold, der tilpasses således at dette altid er relevant for brugerne.

UDLEVERING AF PERSONOPLYSNINGER

Ønsker du adgang til de oplysninger Polterabend.dk har registreret om dig, skal du rette henvendelse på polterabend@adslhome.dk Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.